Slika

Geodetske storitve

Geodetske storitve so izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov:

 • ureditve meje;
 • nove izmere;
 • parcelacije;
 • komasacije;
 • izravnave meje;
 • določitev zemljišča pod stavbo;
 • izdelava elaborata za evidentiranje stavbe;
 • spremembe dejanske rabe zemljišč;
 • spremembe bonitete zemljišč;
 • spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč;
 • ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi;
 • izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb;
 • izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb;
 • izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter;
 • druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.
 • Izdelava elaborata vključuje tudi njegove spremembe, dopolnitve ali popravke. Izvedba postopkov za izdelavo elaborata in izdelava elaboratov ni sestavni del upravnega postopka, ki ga vodi geodetska uprava.