Slika

Kataster GJI

V zbirni kataster Gospodarske Javne Infrastrukture se evidentirajo gradbeno inženirski objekti, ki tvorijo omrežje gospodarske javne infrastrukture.

Vrste GJI, ki so predmet evidentiranja:

  • Prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča in pristanišča, žičnice);
  • Energetska infrastruktura (elektroenergetska infrastruktura, zemljski plin, toplotna energija);
  • Komunalna infrastruktura (vovovod, kanalizacija, ravnanje z odpadki);
  • Druga omrežja v javni rabi (elektronske komunikacije);
  • Ostala infrastruktura (nafta in naftni derivati, vodna infrastruktura).
  • Za vpis objektov v zbirni kataster GJI se izvede geodetska izmera na osnovi katere se izdela elaborat. Elaborat se lahko prav tako izdela na podlagi podatkov operativnega katastra GJI.